EKOKENT (Bölgesel Kalkınma, Kent ve Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi)

Artemis Projesi / 2007-2008 / İzmir - Türkiye

Güneydoğu Avrupa’da İşgücü Eğitimi ve Yaratıcılığın Geliştirilmesi
 

ARTEMIS projesinin amacı, 2007 Genişleme süreci sonrasında daha önce sınırın dışında olan birçok bölgenin (Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye) iç sınır bölgeleri haline geleceği beklentisiyle genişlemeden, belirli iş alanlarında yüksek istihdam seviyelerinin sağlanması yönünde etkilenecek bölgelerin ve sektörlerin rekabet gücünü artırmaktır.    

Proje özellikle, toplumsal örgütlerin önemli rol oynayacakları Lizbon Stratejisi’nin “Daha iyi eğitim ve beceri ile insana yatırım yapma” temel yaklaşımı üzerine odaklanmaktadır. Bunu sağlayabilmek için şu faaliyetler yapılacaktır.  Genişlemiş Avrupa Birliği’nin bölgesel işgücü piyasalarında rekabet avantajının sürdürülmesinde temel bir unsur olan insan kaynağının mesleki becerilerinin geliştirilmesi; hedeflenen Yunanistan Sınır Bölgeleri’nde seçilmiş sektörler genelinde aktif ve atıl işgücünün mesleki ve coğrafi hareketliliğinin artırılması; birliğe katılacak ülkelerle sınır komşusu olan dört Yunanistan’da sosyo-ekonomik uyum ve rekabet gücündeki gelişmelere katkı sağlanması; kültürler arası yakınlaşmanın teşvik edilmesi ve rekabet gücü yüksek yerel işgücünün Yunanistan ve çevresi için bölgesel politika oluşturma üzerindeki öneminin vurgulanması.  

Genişlemeden etkilenecek ekonomik sektörler ve bölgelerdeki önemli kesimlerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu kesimler için nitelik kazandırma programları ve eğitim kurslarının geliştirilmesi amacıyla bir dizi aktivitenin hazırlanmasına katkıda bulunacağı öngörülen hedefler aşağıda sıralanmıştır. Bahsi geçen hassas gruplar işsiz genç nüfus, vasıfsız işçiler, çocuklar, kadınlar ve yaşlıları kapsamaktadır. 

Genel Hedefler

1.     Bölgesel işgücünün mesleki ve eğitimsel becerilerinin pekiştirilmesi ve kuvvetlendirilmesi ve buna karşılık gelen yerel insan kaynağına yatırım, her Yunanistan Sınır Bölgesinde belirli bir rekabet avantajının ortaya çıkması için gerekli bir ön koşuldur. Bu prosedürün başlıca sonucu bölgesel Yunanlı işgücünün birliğe katılacak sınır ülkelerinin işgüçleriyle eşit olarak rekabet edebilmesi için istihdam edilebilirliğinin kuvvetlendirilmesi ve iyileştirilmesidir.

2.     Yunanistan Sınır Bölgeleri’ndeki rekabet avantajını paylaşan ticari sektörlerdeki bölgesel işgücünün mesleki ve coğrafi hareketliliğinin teşvik edilmesi. Toplumun ve dünya ekonomisinin düzenlenmesindeki baskın modelin temel unsuru olan bu hareketlilik prosedürüne aşinalık işgücünün esneklik kabiliyetini yeni toplumsal ve ekonomik gerçekliğe kolaylıkla adapte olabilmesi yolunda kuvvetlendirecektir.

3.   Rekabet gücü performansının geliştirilmesi sonucu oluşan bölgesel toplumsal ve ekonomik uyumun desteklenmesi, sosyal dengeye katkıda bulunacak ve Yunanistan Sınır Bölgeleri’ndeki düşük avantaja sahip hassas toplulukların toplumsal dayanışma ve bütünleşmelerini teşvik edecektir.

4.   Bölgesel işgücünün birliğe katılacak ülkelerin (Bulgaristan ve Türkiye) işgücü piyasalarındaki çalışma şartları, özellikleri ve mevzuatı hakkında bilgi sahibi olması. Çalışma koşulları hakkında bilgi sahibi olunması Yunanistan bölgesel işgücünün esnekliğini artırarak, Genişlemenin bölgesel işçi piyasalarında oluşturacağı etkilere daha kolay adapte olmasını sağlayacaktır.

Özel Hedefler

1. Avrupa Birliği’nin genişleme süreciyle belirlenmiş olan yeni politik, toplumsal ve ekonomik gerçeklik çerçevesinde her Yunanistan Sınır Bölgesi’nin bölgesel rekabet avantajlarının araştırılarak belirlenmesi.

2. Yenilikçi ve rekabete dayanan iş sektörlerinde yeni becerilere sahip olunması gerekliliğinin tespiti, hedeflenen gruplarda istihdam edilebilirliğin artırılmasında temel oluşturacak mesleki eğitim kurslarının uygulanmasına vesile olacaktır.

3. Toplumsal ortaklar – ekonomik gelişim grupları, ticaret odaları ve diğer kurumlar – arasındaki bölge içi ve bölgeler arası iletişim ve etkileşimin daha da geliştirilmesinin bölgesel işgücü piyasasının eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bunların güncel ihtiyaçlara göre ayarlanmasında katkıda bulunması beklenmektedir.

4. Genişlemeden sonra her sınır bölgesinde başı çeken rekabetçi sektörlerde çalışanları eğitecek eğitmenlerin eğitilmesi yoluyla iyi hedeflenmiş ve etkin mesleki eğitim pilot programlarının hazırlanması.

5. Önceki üç hedefin analiz ve sentezi ve proje çalışma ağları içindeki iş çevrelerinin tecrübe paylaşımları yanında sonuçların üretken bir şekilde tartışılması yoluyla iyi hedeflenmiş ve etkin mesleki eğitim ve uzaktan öğrenim programlarının ortak tasarımı.

6.    İşveren ve işçilerin kolaylıkla ulaşabileceği, uluslararası bir portal ve çok dilli bir İş Bilgi Sistemi’nin geliştirilmesiyle bölgesel işgücü piyasalarındaki talep ve arz hakkındaki bilgilendirmenin güvenilir bir şekilde ve zamanında sağlanması.

İzmir Ekonomi Üniversitesi ile Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan’dan ortakları, Yunan İşçi Konfederasyonu İşçi Kurumu Mesleki Eğitim Merkezi , Yunanistan Kentsel Çevre ve İnsan Kaynakları Enstitüsü, Yunan-Bulgar Sanayi ve Ticaret Odası, Yunan-Türk Ticaret Odası, Bulgar Sanayi ve Ticaret Odası, Bulgaristan Coğrafya Enstitüsü ve  Bulgar Bilimler Akademisi,  Makedonya İşçi Enstitüsü, Sakız Kalkınma Ajansı, İskeçe İşçi Sendikaları Merkezi, Bulgaristan  İşçi Konfederasyonu, İzmir Ekonomi Üniversitesi Bölgesel Kalkınma, Kent ve Çevre Araştırma Ve Uygulama Merkezi, Sakız İşçi Sendikası Merkezi ve İzmir Ticaret Odası’dır. Proje kapsamında 3 ülkeden işçi ve işverenlerin başvurabilecekleri ve yararlanabilecekleri “İş Bilgi Sistemi - Portal” kurulmuştur ve dört dilde yayınlanmaktadır. Adres: www.artemis-project.gr Bütün bu çalışmalar projenin ana hedef kitlesini oluşturan işsiz gençler, kadınlar ve yaşlı işgücü için yeni olanaklar yaratacaktır.