EKOKENT (Bölgesel Kalkınma, Kent ve Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi)

Hermes Projesi / 2007 / İzmir - Türkiye

Güneydoğu Avrupa'da İstihdam, Bölgesel Hareketlilik ve Girişimciliğin Geliştirilmesi 

İçerik:

Avrupa Birliği genişleme sürecinde katılan bölgeler ve ülkeler açısında en önemli konu bölgelerin rekabet gücünün arttırılması, sosyo-ekonomik bütünleşmenin ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasıdır.
Bu genel hedef kapsamında pek çok sosyal ve iktisadi sorunun yanı sıra ortaya çıkan önemli sorunlardan biri de emek piyasaları hareketliliğine ilişkindir. Bu kapsamda beliren yeni ihtiyaçlar doğrultusunda; emek piyasasında yeni niteliklerin kazandırılması, işgücünün eğitimi, işgücü hareketliliğinin bölgeler arasında düzenlenmesi ve aynı zamanda girişimciliğin arttırılmasına yönelik politikaları geliştirilmesi önem kazanmıştır.
Bu çerçevede Avrupa Birliği Komisyonu üye ülkeler için ilgili projelere finansman sağlamaktadır. Hermes projesi de, Yunanistan tarafından yürütülmesi kararlaştırmış bir işgücü piyasası destek projesidir.
Amaç:
Hermes projesi; emek piyasalarına yönelik olarak yukarıda ifade edilen ihtiyacı karşılamak amacıyla Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan ve Kıbrıs’ı kapsamaktadır. Avrupa Birliği üyesi olarak Yunanistan; genişleme sürecinde ortaya çıkacak gelişmelere bir hazırlık olarak, sınır bölgelerindeki ülke ve bölgelerdeki işgücü piyasaları ile bütünleşmeyi sağlayacak politikalara zemin hazırlamak istemektedir. Bu genel amaç doğrultusunda proje iki ana temayı hedeflemektedir;
-          İşgücü piyasası: bu bölgelerdeki işgücünün kalitesini ve hareketliliğine arttırmaya yönelik  politikaların geliştirilmesi, mesleki eğitim program modellerinin oluşturulması, bu modellerin katılımcı ülkelerin kullanımına açılması, yeni iş alanlarının ve girişimciliğin arttırılması ve
-          Bölgesel bilgi-iletişim yapıları: katılımcı ülkeler arasında sosyo-ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi için bu bölgelerdeki kurumlar arasında networkün kurulması, gerekli  alt yapının oluşturulması ve sürdürülebilir bir ilişki ağının yaratılmasıdır.

 

Proje, kalite artırımı için gerekli olan etkin strateji ve aktif işgücü piyasası kurmaya yönelik özellikle işsiz/düşük istihdamlı nüfus gruplarının becerilerini ve ustalıklarını arttırmaya, işçilerin coğrafi ve profesyonel mobilitesini ve katılımcılar (projeden yararlananlar) arasında girişimciliği arttırma çabaları temelinde kurulmuştur. Hermes projesi, AB üyesi ülkeleri  sınır ötesi aday ülkelere kalıcı kurumsal yapılar, köprüler ve kültürler arası bağlar kurma çabası içine girerek bağlayacaktır.
Hedef Gruplar ve Sektörler:
1.    Proje kapsamındaki bölgelerde var olan genç kadın, erkek vasıfsız işçi ve genişleme sürecinde emek piyasasında ortaya çıkabilecek yapısal değişimden dolayı işini kaybetme riski altında olan tüm meslek grupları
2.    Seçilmiş bölgesel ekonomilerde turizm, yiyecek/içecek, ticaret anahtar sektörleri
3.     Bölgesel düzeyde iletişim ve işbirliği ağını (network) oluşturacak tüm aktörler;
       -Yerel Kamu Kurumları,
       -Bölgesel Kalkınma Ajansları,
       -Belediyeler,
       -İşçi ve İşveren Sendikaları,
       -Üniversiteler,
       -Araştırma Merkezleri,
       -Eğitim Kurumları,
       -Sivil Toplum Örgütleri,
       -Özel Sektör Temsilcileri (seçilmiş üç anahtar sektörde)
Faaliyetler:
1: BÖLGESEL NETWORK KURULMASI
2: PROJE KAPSAMINDAKİ BÖLGELERİN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİNİN GERÇEKLEŞTİRİLEREK BÖLGESEL RAPORLARIN HAZIRLANMASI
3: MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARI KILAVUZU OLUŞTURULMASI
4: EĞİTİMCİLERİN VE EĞİTİM PROGRAMI TASARIMCILARININ UZAKTAN ÖĞRETİM VE  EĞİTİMİ
5: KOBİ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK E-ÖĞRENME PROGRAMININ HAZIRLANMASI

 

6: EĞİTİM PROGRAMLARININ TASARIMI, HAZIRLANMASI VE İLK AŞAMADA YUNANİSTAN’DA YÜRÜTÜLMESİ
7: TÜRKİYE, YUNANİSTAN VE BULGARİSTAN NETWORK ÜYELERİ ARASINDA BÖLGESEL TOPLANTILARININ YAPILMASI
8: BÖLGESEL BİLGİ-MERKEZLERİNİN OLUŞTURULMASI VE BASILI YA DA GÖRSEL-İŞİTSEL YAYIN MATERYALİNİN TASARIMI
9: BİR BİLGİ WEB PORTALININ TASARLANMASI VE HAZIRLANMASi
Proje Yönetimi:
Üç ülkede Hermes Projesinin yürütülmesinden sorumlu olan kurumlar şunlardır:
 Yunanistan:

-          UEHR- Kent, Çevre ve İnsan Kaynakları Enstitütüsü (Hermes Projesi Koordinatörü)

-          Sakız Ticaret Odası

-          Rodos Belediyesi

-          Ege Üniversitesi- Sakız

-          ARSIS- Gençliğe Sosyal Destek Derneği

-          INE-GSEE- İşçi  Organizasyonu- Yunan İşçi Federasyonu

-          Kuzey Yunanistan Sanayileri Federasyonu

-          Makedonya Üniversitesi

 

Türkiye:

-          Ege Üniversitesi-İzmir

-          İzmir Ekonomi Üniversitesi - İzmir

 

Bulgaristan:

-          Bilim Akademisi ve Coğrafya Enstitüsü

-          Bulgaristan Sanayi ve Ticaret Odası

 

 

Hermes Projesi ve Türkiye:

 

 

Projenin Türkiye ayağında sadece AB üyesi olan Yunanistan ile sınır komşusu olan 6 il; Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla bulunmaktadır. Türkiye’deki network üyeleri bu 6 ildeki ilgili kurumlar arasında oluşturulmuştur. Bu kurumlar: Yerel Kamu Kurumları, Bölgesel Kalkınma Ajansları, Belediyeler,İşçi ve İşveren Sendikaları, Üniversiteler, Araştırma Merkezleri, Eğitim Kurumları, Sivil Toplum Örgütleri, Özel Sektör Temsilcileridir (seçilmiş üç anahtar sektörde). Türkiye’deki network’de yaklaşık 30 kurum bulunmaktadır. Türkiye’deki network, Yunanistan ve Bulgaristan’da benzer kurumlar arasında oluşturulmuş olan network ile iletişim içinde olacak, bölgesel toplantılara katılacak ve bilgi alt yapısının kurulmasına yardım edecektir. 

 

Proje Süresi:

 

Mayıs 2004- Mayıs 2006