EKOKENT (Bölgesel Kalkınma, Kent ve Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi)

Stratejik Plan Hazırlama Çalışmaları

-KONAK BELEDİYESİ 2006-2011 STRATEJİK PLANI

-BALÇOVA BELEDİYESİ 2006-2011 STRATEJİK PLANI

-ÖDEMİŞ BELEDİYESİ 2007-2012 STRATEJİK PLANI 


BELEDİYELERDE STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI

İlçe Belediyeleri stratejik  İlçe Belediyelerinin misyonu ve vizyonu doğrultusunda 5 yıl boyunca yapılacak çalışmaları içermektedir.

Planlama sürecinde ilçenin kentsel dönüşüm ve gelişimini hedefleyerek İlçe Belediyeleri’nin mevcut kaynaklarının en etkin özen gösterilmiştir.

Son yıllarda kamu yönetiminde verimliliğin arttırılmasına yönelik çabalar modern yönetim tekniklerinin kamu yönetiminde kullanılmasını esas almaktadır. Stratejik yönetim anlayışının ve bu anlayışa ait strateji, hedef, amaç gibi kavramların da kamu yönetimi kapsamına alınması daha etkin ve etkili kamu önetimi anlayışına ulaşma çabalarıdır.

Stratejik planlama, stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde kurumun faaliyet gösterdiği iç çevre ve dış çevre şartlarının analiz edilerek kurumun öngörülen gelecekte ulaşmak istediği amaçları ve bu amaçlara ulaşmak için seçtiği hedeflerin, proje ve faaliyetlerin belirlenmesi sürecidir.

Bu tanım çerçevesinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu’nun 9.maddesine göre stratejik planını hazırlamıştır. İlçe Belediyeleri  İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Dolayısı ile stratejik planlama sürecinin amacına ulaşabilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile eşgüdüm içinde planlamanın gerçekleşmesi daha doğru olacaktır. Gelecek dönemlerde yapılacak stratejik planlarda bu çeğin göz önüne alınması uygundur.

Bu raporlarda İlçe Belediyeleri’nin 5 yıllık planlama döneminde gerçekleştireceği faaliyetler belirlenmiştir. Planlanan faaliyetlerin hayata geçirilmesi hususunda gerekli kaynakların yaratılması ve amaç ve hedeflerin öngörüldüğü şekilde gerçekleştirilmesi için İlçe Belediyeleri üst yönetimlerinin hazır ve örülmüştür.