EKOKENT (Bölgesel Kalkınma, Kent ve Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi)

iSIMPLY

iSIMPLY: Yenilikçi Sosyal Medya Pedagoji Öğrenme Yolları 
 
iSIMPLY, yaratıcı bir sosyal medya işbirlikçi öğrenme modeli ve bununla ilgili elektronik ortamı yaratarak sosyal medya pazarlama profesyonellerinin daha iyi etkileşim içerisinde olmalarını amaçlamaktadır. Sistem bu etkileşimden elde edilen çıktıları bilgiye dönüştürecek ve ileride eğitimlerde kullanılması için düzenleyecektir. Bu verilecek eğitim sayesinde sosyal medya pazarlama profesyonelleri sosyal medyanın direkt pazarlama aracı olarak kullanımını anlayacaklardır. Sonuç olarak, iSIMPLY, elektronik eğitim hizmetlerine aktarmak için bilginin kullanılmasını ve sosyal medya pazarlama becerilerinin edinimini sağlayacaktır.

Sosyal medya araçlarıyla oluşturulmuş olan sosyal öğrenme, işbirlikçi model, sistem ve etkileşim, pazarlamacıların, bu sosyal medya araçlarını kullanarak etkileşim ve işbirliği içerisinde olmasını sağlayacaktır. Bunu yapabilmek için gerekli olan bilgiyi çıkarırken, bir seri ontolojiye  (sosyal medya pazarlama alanı ve bununla ilgili araç başına), veri madenciliği ve muhakeme yöntemlerine, bilinen açık kaynaklı LMS’lerdeki eğitim içeriklerine (oluşturulan araçların bütünleştirilmesi ve bununla ilgili sanal toplulukların ağırlanması) başvurur.

Öğrenmedeki bu yenilikçi örneğin uyarlanması hedef kitle kullanıcılarının etkileşim içerisinde olmasını ve aynı zamanda da  diğer kullanıcıların paylaştığı iletiler, yorumlar ve önerileri değerlendirmesini sağlayacaktır. Böylesi bir etiketleme ve değerlendirme, topluluklardan gelen değerli bilginin otomatik çıkarımını destekleyecektir. Bu bilgi, daha doğrulama için pazarlama alanındaki eğitim uzmanlarına sunulacak ve örgün öğrenme sürecine katılacaktır.  Bu süreç, daha sonra, öğrenme nesnelerinin sürdürülebilir kullanımını oluşturmak için içerik şablonları ve eğitim yapıları kullanılarak kolaylaştırılacaktır.

Proje, sosyal medya öğrenme modeli ve bütünleşmiş elektronik öğrenme, sosyal medya pazarlama uzmanlarının bilgisayar ortamındaki sosyal toplulukları anlamaları, onlara ulaşabilmeleri ve onlarla iletişim kurabilmeleri açısından çok yardımcı olacaktır. Aynı zamanda bu süreç mevcut öğrenme ve eğitim süreçlerini geliştirmek için uygun bir pratik sağlayacaktır.

HEDEFLER VE AMAÇLAR
Projenin somut amaçları şöyledir:
YENİLİKÇİ KARAKTER
iSIMPLY, medya araçları sayesinde hızlı ve gitgide gelişen, günlük üretilen topluma dayalı bilgiden yararlanabilecek, bu tür öğrenmeyi doğrulayabilecek ve değerlendirebilecek ve resmi süreçlerine (eğitim kurumları, organizasyonlar, işletmeler, vb.) bile dâhil edebilecek ortamlar için zemin hazırlamak amacıyla sosyal medya katılımının süreçlerini ve uygulamalarını anlamak ve örneklemek yolunda ilk adımı atmayı planlamaktadır. Araştırmalar (ilgili magazinler, internet, ICT ve eğitim içerikli yazılar, eğitimcilerle yapılan söyleşiler, vb.) bu yaklaşımın tamamen yeni olduğunu göstermektedir.

Yenilikçi karakter
YÖNTEM
İş planının (İP) tasarlanmasında kullanılan yöntem, her ortağın görüşünü incelemeye ve proje hedeflerine ve amaçlarına ve de istenilen ürünlere ve sonuçlara uygun olarak çalışma paketleri dizisi oluşturmaya dayanmaktadır.
Konu asıl çalışma planı olduğunda, iSimply, öğrenmeyi ve örgün öğrenmedeki deneyimlerden çıkarılacak pedagojik modelleri incelemek yoluyla çalışmaları başlatacaktır ki her bir hedef kitle için en uygun sosyal öğrenme modeli belirlenebilsin ve kullanılabilsin. Dahası, kullanıcı modelleriyle ilgili araçların onaylanması ve bunun yanı sıra kullanıcı ve sistem hizmetlerinin tanımı, önemli sayıda ortağın da bağları sayesinde (IoE, GRETA, Izmir, Mindjumpers and CCI BN) farklı hedef kitlelerle konuşularak gerçekleştirilecektir. Bu çalışma, sunulacak hizmetler açısından, doğru senaryo konuları seçimi ve tüm sistem mimarisinin tanımıyla birlikte WP3’ de ele alınmıştır.
İP4, hedef kitlelerin internette etkileşim içerisinde bulunacakları ortamı bunlara dayanarak tasarlayacaktır. Kullanıcı senaryoları, VET ve HEI’den gelen hedef kitleleri sistemde yönlendirecek sosyal öğrenme modelini (İP3) ve seçilen pedagojik yapıyı pratik bir şekilde uygulayacaktır. Bu esnada, ortaklar da, pazarlama alanında, internet ortamında mevcut bulunan kullanıcı senaryolarıyla bütünleşecek 15 öğrenim amacı oluşturacakdır. Öğrenim amaçları, kullanılabilirliklerini ve birlikte çalışabilirliklerini en yüksek seviyeye çıkartmak açısından SCORM’a uygun olacakdır.
İP4’ün sonuçları, genel esasları ve internet topluluklarının farklı içerik konularında(İP4‘te incelendiği üzere) sosyal etkileşiminin vaka çalışmalarını takip etme konusunda İP5 için gerekli olan girdileri sağlayacaktır. Böylece, toplulukların iSIMPLY (sosyal medya pazarlamacılığı) konulu sosyal etkileşimlerinden ele geçirilen hedef bilgi için yöntemler ve araçlar tasarlanacaktır. 
Kullanıcıların internetteki etkileşimlerinden ve iSIMPLY elektronik ortamındaki hizmetlerden ve içerikten elde edilen bilgiyi çıkaracak olan araçların tasarımı ve gelişiminden sonra, kullanıcı şartları belirlendiği zaman, İP6, ortamı geliştirecek ve pazarlama profesyonelleri ve öğrencilerin İP7’de test edebilmeleri için (İP5’te geliştirilen) bütün araçları bütünleştirecektir. İP7’de, ilgili hedef kitle üyeleri (VET ve HEI) internet ortamında katılım sağlayabilecek ve mevcut tüm ürünleri ve hizmetleri deneyebileceklerdir. İP7’nin bu şekilde denenmesi, geliştirilmiş olan sistemle ilgili faydalı geri bildirim ve değerlendirilmesini sağlayacaktır.
Proje boyunca, Proje Yönetimi (İP1) ,Kalite Teminatı (İP2) ve Yayılım (İP8) gibi İş Planları, proje görevlerinin ve yüksek kalite sonuçlarının düzgün bir şekilde yürütülmesini, uyumlu bir diyalogu sağlayacaktır, akabinde, olası kalite konuları teminatıyla ilgili bilinç oluşturmaya (İP2)ve proje sonuçlarını ve hedef kitle ve kullanıcı topluluklarıyla ilgili bilinci yaymaya (İP7) devam edecektir. Son olarak, İP9, proje bittikten sonra da proje sonuçlarını kullanacak ve devam ettirecek yollar aramaya devam edecektir.
ORTAKLAR
Projenin, 6 üye eyalette ortakları bulunmaktadır: araştırmacılar, sosyal medya pazarlama uzmanları, elektronik öğrenme uzmanları ve VET eğitimcileri ve Avrupa projelerinde deneyimli olan ve akademik alanlarda başarılar kazanmış olan HEI temsilcileri. Bu şirketler birliğinin  oluşturulması proje amaçlarına uygun olarak yapılmıştır: a) sosyal medya öğrenme modeli, b) farklı hedef kitleler için kullanım durumları, c) sosyal medya araçları bulunan sanal bir öğrenme topluluğu, d) yenilikçi içerik oluşumu için yöntem, e) etiketlemek ve ilgi alanı bilgisini açıklamak için sınıflandırmalar ve ontolojiler ve bunun yanı sıra, bilginin keşfi ve çıkarımı için algoritmalar, f) hedef kitleler için eğitim içeriği, g) pilot denemeler yoluyla yaygın ve örgün öğrenimin doğrulanması ve h) projenin etkisini güçlendirmesi açısından proje sonuçlarının yayılması. Avrupa’daki bu konularda uzman olan ortaklar proje birliğini oluşturmaktadır.
IoE, sosyal medya öğrenimi ve araçları eğitimi için gerekli olan pedagojiler ve öğrenme modelleri konusunda önemli bir uzmanlığa sahiptir. Sisteme uygulanacak olan öğrenme modelinin belirlenmesinde IoE başı çekecektir. IoE, ayrıca, pazarlama öğrencilerine bağlantılar sunan HEI kurmasından dolayı, sosyal medya öğrenimiyle ilgili iyi uygulamaların ve eğitim içeriğinin belirlenmesinde de yardımcı olacaktır.
AIT ve SQLearn, elektronik ortamın tasarımı ve gelişimi ve bilgi gösterimi ve çıkarımı için algoritmalar ve teknikler konusunda temel ortaklardır. SQLearn, AB proje yönetimi ve sosyal medya araçlarının tasarımı, gelişimi ve kullanılması konularında iyi bir deneyime sahiptir.  Böylece SQLearn, sosyal medya araçlarıyla projenin sanal öğrenme topluluğunun gelişimden sorumlu olacaktır ve pilot denemeler yoluyla öğrenmenin doğrulanmasında görev alacaktır. AIT, elektronik ortamda öğrenme konusunda kanıtlanmış deneyimiyle, içerik ve alınmış bilgi değerlerinin içeri aktarımı için güçlü Web 2,0 elektronik öğrenme platformunu sunacaktır ve elektronik derslerin sırasıyla öğretilmesinde kullanılacaktır. 
Izmir, Mindjumpers, CCI BN ve Greta kullanıcı bakış açısını getirecektir. Izmir’in, VET ve HEI sağlayıcısı olarak günlük uygulamalardan edindiği uzmanlığı, farklı grupların gereksinimlerini belirlemede yardımcı olacaktır. Mindjumpers da, sosyal medyada iletişimde bulunan işyerleri ve bireylere yardımcı olma faaliyetleriyle,  sosyal medya pazarlamacılarının şartlarını oluşturmada, iyi uygulamalar belirlemede ve sosyal medya için içerik oluşturulmasında yardımcı olacaktır. Paydaşlarla olan sıkı münasebetlerinden dolayı, CCI BN, hedef kitle üyeleri arasında projenin durum güncellemesiyle ilgili bilinç oluşturmak ve proje sonuçlarını duyurmaktan sorumlu olacaktır.  Greta da, VET merkezleriyle ve tedarikçilerle olan sıkı bağlantılarından dolayı, gereksinimlerin bir araya getirilmesinden, pilot denemelerin idaresinden ve seçilmiş olan hedef kitlelere ulaşabilmek için gerekli olan iletişim kanallarına sahip olduklarından dolayı sonuçların duyurulmasından sorumlu olacaktır.