EKOKENT (Bölgesel Kalkınma, Kent ve Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi)

Karşıyaka Turizm Master Planı / 2009 - 2014 / İzmir - Türkiye

Özet

Karşıyaka Belediyesinin stratejik hedefleri arasında yer alan Karşıya Turizm Projeleri konusunda bir araştırma yapılması ve araştırma bulgularından yola çıkarak 2009 -2014 dönemi için Karşıyaka Turizm Master Planı hazırlanması amacıyla yapılan bu çalışma, Karşıyaka Belediyesi Uzmanları ve İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanmıştır.

Çalışma yöntemine göre, öncelikle bir durum değerlendirmesine yönelik olarak yazılı kaynak ve dokümanlar incelenmiş ve literatür taraması yapılmıştır. Daha sonra Belediye çalışanları ve diğer paydaşlarla odak grup toplantıları yapılmıştır. Bu toplantıların sonucunda turizm açısından fırsatlar ve tehditler belirlenmiş ve bunların değerlendirilmesi amacıyla sahip olunan avantajlar ve güçlü yönler ile dezavantajlar ve zayıf yönler değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular, üst yönetim ve Başkanlık tarafından incelenmiş, görüş ve öneriler alınmıştır. Bu aşamada turizm planı çalışması için gerekli durum değerlendirmesinin belediye ve paydaşlar yönü tamamlanmıştır.

İzleyen aşamada Karşıyaka’da yaşayan vatandaşların turizm konusundaki, tutum, davranış ve değerlendirmelerini belirlemek üzere kapsamlı bir anket çalışması yapılmıştır. Anketin hazırlanmasında durum değerlendirme sonuçları ve istatistiksel değerlendirme kriterleri esas alınmış ve araştırma sonuçlarının güvenilirliği sağlanmıştır. Anket 1400 civarında Karşıyaka’lıya uygulanmış ve bu şekilde turizm projesi kamuoyunun bilgisine ve değerlendirmesine sunulmuştur.

Bölgenin ve Karşıyaka’nın turizm potansiyeli ve bu potansiyelin harekete geçirilmesinde Karşıyaka’lıların görüş ve önerileri ile desteğinin alınması planın  gerçekleştirilmesine yönelik önemli bir adım olmuştur.

Yapılan kapsamlı bir alan araştırması ve paydaş analizi sonuçlarına göre hazırlanmış olan planda 2009 – 2014 faaliyet dönemi için stratejik hedefler;

olarak seçilmiş ve turizm planının temel önermeleri olarak vurgulanmıştır. Karşıyaka Belediye sınırları içindeki projeler için belediyenin yetki alanı çerçevesinde çalışmalar hemen başlatılabilecektir. Stratejik hedeflerin seçiminde, sektörün durumu, durum değerlendirmesi sonuçları ve araştırma sonuçları birleştirilmiş ve mevcut olanaklarla gerçekleştirilmesi mümkün olabilecek projelere öncelik verilmiştir.

Ayrıca sınırlar dışında kalan bölgelerdeki projeler, yaratılacak ekonomik faydanın komşu belediyelerle birlikte paylaşılacağı gerçeği göz önünde bulundurarak ve teknik açıdan bu tür projeleri birbirinden ayrılmasının ve bölünmesinin mümkün olamayacağı düşünülerek ortak gerçekleştirilebilecek projeler olarak önerilmektedir.

Mavişehir Yat Limanı, Karşıyaka Yelkencilik Faaliyetleri ve Karşıyaka’ya Tur Paketleri projeleri büyük ölçüde Karşıyaka Belediyesi inisiyatifinde olup ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının desteğini alabilecek nitelikte projelerdir.

Birincil öncelik verilmesi gereken projeler dışında geleceğe yönelik olarak vizyonu geliştirmeye yönelik turizm proje ve faaliyetleri de önerilmektedir;

Bundan sonraki aşamalarda Hazırlanmış olan Turizm Master Planındaki her bir stratejik proje için uygulama plan ve programı hazırlanması, yapılacak faaliyetlerin belirlenmesi ve projenin detaylandırılması gerekmektedir. Yatırımcıların ilgisine sunulacak liman projeleri için ön fizibilite çalışmaları yapılabilir ve proje yarışmaları düzenlenebilir. Belediye bünyesinde turizm projelerine yönelik çalışma yapacak çalışma gruplarının oluşturulması ve ilgili kamu ve sivil toplum örgütleriyle temasa geçilerek katılımlarının sağlanması uygun olacaktır. Üniversitemiz bu konularda gerekli desteği vermeye her zaman hazırdır.

Saygılarımızla,

İEU Proje Ekibi

24 Mayıs 2009 - İzmir